Egeris vejledning og lokalplan

EGERISVEJLEDNING

 

Beslutning på Byting:

Borgerne i Egeris gav på det første ordinære Byting den 12. april 2005, hinanden håndslag på, at følgende punkter skal være gældende for Egeris, indtil et nyt Byting måtte beslutte ændringer.

 

Baggrund:

Egerisvejledningen er bilag til en ny lokalplan for området, som har været under udarbejdelse i to år, og som forventes godkendt at Videbæk byråd i 2005.

Behovet for lokalplan og vejledningen for området skyldes, at der aldrig har været en lokalplan med regler for områdets udvikling, fordi Egeris by ligger i landzone.

Det har derfor været usikkert hvordan byen ville udvikle sig, og om såvel erhvervs- som boligområder kunne risikere værdiforringelse ved anden anvendelse af naboarealer.

Samtidig truer ”landsbydøden” jo alle små byer uden for centerbyerne, med risiko for stærk forringet værdi af den enkelte husejers livstidsopsparing, herunder truslen om ”Låsbymodellen”.

 

Risikoanalyse for Egeris by:

For at få et klart overblik over situationen for Egeris, og som beslutningsgrundlag, er der foretaget en vurdering af områdets styrke og svagheder, og analysen blev gennemgået og udbygget på Bytinget:

 

  1. Styrke:

Egeris er en smuk landsby ved å og skov, i rekreativt område

Inden for tre kilometer findes der ca. 800 fremtidssikre arbejdspladser

Fine skoleforhold i Nr. Vium og Videbæk, samt Herning, Ringkøbing og Skjern

Godt socialt sammenhold og vilje til at skabe ordnede forhold

Ingen forretninger at føre håbløs kamp for, i stedet fine indkøbsmuligheder på egnen

 

  1. Svagheder:

Huspriser falder, ingen tilflytning fra landområdet

Risikabelt at investere i huse

Offentlige trafikmidler mangelfulde

Manglende dagligvarehandel kan tvinge ældre, mindre mobile borgere, til at fraflytte

 

  1. Muligheder:

Ny lokalplan med hurtig sagsbehandling

Ny sikkerhed for hvad naboarealer kan blive brugt til

Bytinget kan vedtage regler, Egerisvejledningen, så alle trækker forholdene opad

 

  1. Trusler:

Indtil lokalplan foreligger mangler der ”lov og orden” for byggeri

Huse opkøbes efter ”Låsbymodellen”, med forfald og sociale problemer i kølvandet

Landsbydøden truer, alt risikere at blive skruet nedad, så boligers værdi smuldrer

 

 

Sammenfatning af risikoanalysen for Egeris by:

Egeris har så mange kvaliteter, at en god fremtid kan sikres. Der skal ikke kæmpes en håbløs kamp mod butiksdød, dette er et overstået kapitel. Den almindelige kamp for bevarelse af lokale arbejdspladser er heller ikke aktuel, og ud over de mange lokale arbejdspladser der findes, så er f.eks. Herning området og den nye motorvejstilslutning vest for Snejbjerg et godt grundlag for Egeris som ”soveby”.

Egeris har Vestjyllands bedste dagligvarehandel tæt på, bl.a. i Videbæk, specialhandel og mange andre tilbud i bl.a. Herning. Sammen med lave huspriser gør det området særdeles økonomisk fordelagtigt for at bo i.

Men det er nødvendigt at erkende, at man skal acceptere en særdeles langsom vækst, at der skal arbejdes intenst på at sikre værdien af boliger der skal bevares, at man skal erkende når enkelte ejendomme er modne til byfornyelse, og så samarbejde med kommunen om dette.

Landspolitisk er der næppe styrke til at sikre øget bosætning i landområderne, så med andre ord – boligmæssigt skal Egeris lade sig nøje med den mulige og begrænsede størrelse, og i stedet satse på kvaliteten i det der bliver tilbage.

 

 

Bytingets aktuelle udformning af Egerisvejledningen:

1) Bytinget foregår i regi af Egeris Borgerforening, med hjemmel i foreningsvedtægternes §1, ”Foreningens formål er at virke for Egeris opkomst, og ved given lejlighed varetage de deri værende borgeres interesse”.

 

2) Det aftaltes at indkalde skriftligt med 2 ugers varsel til Byting.

 

3) På næste Byting skal stemmeretsforhold afklares, f.eks. én stemme pr ejer /lejer.

 

4) En række initiativer til by forskønnelse og forbedringer skal fremmes, herunder

 

5) Udbygning af det kommunale projekt med grønne fortovsarealer med træer søges udvidet til også at omfatte Kløvervej

 

6) Anlæggelse af yderligere ét fartbump på Tranemosevej søges fremmet.

 

7) Fartdæmpende foranstaltninger søges anlagt på Nørre Viumvej, der som gennemgående vej plages af høj hastighed, som udgør en stor fare for alle.

 

8) Bytinget ønsker ikke at begrænse borgernes frihed på boligområdet, ved begrænsninger i materialevalg, farver eller lignende. Men holdningen er, at Egeris skal være en landsby med spredt, lav bebyggelse. Byggehøjde over 1½ etage, d. v. s. ét plan med udnyttet tagetage, bør ikke finde sted. I øvrigt henvises til det kommunale byggeregulativ.

9) Græsrabatter i fortovsarealet som en gennemgående løsning, hvor dette er lavet efter aftale med kommunen, skal respekteres og skal vedligeholdes med græs, og man skal undgå at ødelægge rabatterne med kørsel og parkering.

 

10) Det skal påses, i samarbejde med kommunen, at vejtræerne vedligeholdes.

 

11) Der aftaltes ingen særlige parkeringsregler, men der henvises til myndighedernes overordnede regler. Tidligere problemer med nat parkering af lastvogne på vejen er ophørt, men opstår der et nyt parkeringsbehov må foreningen være behjælpelig i forhold til kommunen, så erhvervslivet får de bedste muligheder.

 

12) Et meget vigtigt punkt er vedligeholdelsesstandarden for vore huse og grunde. Borgerforeningen har ingen juridisk bemyndigelse, så den ideelle vej til højere standard er ved selv at vise det gode eksempel. Hvis en borger har problemer med manglende vedligeholdelse hos en nabo eller udlejer, og ikke selv ved en nabosnak kan nå videre med problemet, kan man henvende sig til Egeris Borgerforening eller tage det op på næste Byting. Derefter må fællesskabet tage sagen op med de pågældende.

Det er dog vigtigt, at der er plads til forskelligheder og indsats efter enhvers formåen, og vi skal hellere tilbyde naboen hjælp, end at vi bliver for restriktive.

Blot er alle enige om at medvirke til at skrue standarden op og ikke ned.

Det er vigtigt, at vi gør det til en naturlig ting at tage en snak med den nabo eller udlejer der lader tingene forfalde.

 

13) Hunde er et meget velkommen islæt i vor landsby, blot hundeejerne samler op efter sig, og undgår at hundene støjer urimeligt til gene for omgivelserne.

 

14) Oplagring af gamle biler skal følge myndighedernes regler. Opbevaring af campingvogne der ikke er i brug, og oplagring af andre ting og sager, bør foregå inden for byggefeltet i afskærmede eller hegnede områder.

Tænk selv på hvordan dette sætter sit præg på Egeris!

 

15) Ubebyggede grunde, der ikke er i drift som landbrug eller i kultur som have, skal totalbeplantes hensigtsmæssigt med buske eller træer.

 

16) Randbeplantning, hegning eller støjvold omkring industrigrunde: Foreningen ønsker at støtte al erhverv og industri i Egeris, derfor henvises blot til de kommunale regler på området, samtidig med at man beder ejerne af virksomhederne om at vise hensyn til boligejerne.

Foreningen er til rådighed hvis parterne kører fast i et problem.

 

17) Vi ønsker os alle en ”ren by” fri for hash, narko, og kriminalitet. Derfor skal vi alle være opmærksomme og holde øje med signaler på hvis noget sådant forekommer. Vi må holde kontakt hvis uheldige tendenser er ved at opstå, og fællesskabet må da bekæmpe dette med alle lovlige midler.

 

Hvad kan fællesskabet beslutte:

Ovenstående er vedtaget den 12. april 2005 ved det første ordinære Byting i Egeris, afholdt i Skovhytten, og renskrevet ud fra det officielle referat. Punkterne er således det vi har givet hinanden håndslag på at ville overholde, indtil andet besluttes på kommende Byting.

Det understreges, at Bytinget og Egeris Borgerforening ikke har nogen officiel, juridisk bemyndigelse, og enhver kan således underkende Bytingets beslutning, og rette henvendelse til kommunen for at få godkendt at måtte handle i strid med Egerisvejledningen.

Det skal dog understreges, at Byrådet i givet fald forlanger Egerisvejledningen vedlagt evt. klager, og angiveligt agter at tage størst mulig hensyn til fællesskabets vedtagelser.

 

 

Andre aktiviteter i Egeris Borgerforening:

Et forslag om anlæggelse af en Petanquebane langs det nuværende rensningsanlæg skal søge fremmet.

Der arbejdes lige nu på at anlægge Tingstedet på privat grund, som en midlertidig løsning.

Foreningen skal arbejde på at inddrage den gamle Egeris Møllegrund, efterhånden som de nuværende kommunale aktiviteter, som genbrugsplads og rensningsanlæg måtte falde bort, således at denne smukke, centrale grund langs Egeris Mølleå, kan blive et smukt anlæg til gavn og glæde for hele byen, herunder som den endelige placering af Bytinget.

 

Foreningen sørger for flagning ved indfaldsvejene ved konfirmation i Nr. Vium Kirke. Medlemmerne kan også selv låne og opsætte flagene til private begivenheder.

Der afholdes flere faste arrangementer hvert år, som juletræstænding med gåtur i Egeris Plantage og arrangement i Skovhytten. St. Hans bål på engen ved Møllegården, og evt. sommerfester. Desuden ture med naturvejleder m.m.

 

Egeris Borgerforening vil gerne byde nye beboere velkommen, og i det omfang man får kendskab til, at der flytter nye fork ind, eller huse skifter ejer, aflægger man besøg for at sige ”velkommen”, og udlevere Egerisvejledningen.

 

Se også diverse husstandsomdelte meddelelser, samt hjemmesiden www.egeris.info.