Etablering af gydeområder

Etablering af gyde- og opvækstområder i Egeris Mølleå

 

 

Projektområde:   Projektområdet strækker sig fra vejbroen i Egeris og ca. 100 meter nedstrøms

 

 Indledning:         Egeris Mølleå er et B2- målsat vandløb som løber til Vorgod Å ved Egeris. Vandløbet har tidligere har haft svært ved at leve op til målsætningen. Vandkvaliteten er i bedring, selvom der på nogle strækninger er store forekomster af trådalger. På de steder hvor der er gode fysiske forhold findes også gode ørredtætheder og mange forskellige fiskearter. Der er ingen spærringer nedstrøms i systemet som kan forhindre vandrefisk i at komme op i Egeris Mølleå.

 

Projektet:            På en ca. 100 meter lang strækning af Egeris Mølleå umiddelbart nedstrøms vejbroen ved Egeris, løber åen med et godt fald. Åen er bred i profilet og bunden er fast men substratet består af mest af sand og kun lidt sten og grus, hvilket ikke er godt gydesubstrat og heller ikke giver skjul til ørred og andre fisk. Åen er for store deles vedkommende skygget af store løvtræer, hvorfor der kun er lidt lidt pindsvineknop på bunden. 

                            Vandkvaliteten er god på strækningen, og sandvandringen vurderes ikke at være af væsentlig betydning.

                            Det gode fald på strækningen skal udnyttes til at etablere et stort gyde- og opvækstområde for især ørred og stalling. Dette skal gøres ved udlægning af to gydebanker samt en mængde større sten som skal give variation og skjul på og omring gydebankerne.

                            Tilkørselsforholdene er gode for både lastbiler og entreprenørmaskiner.

                           

Anlæg:                Der udlægges to gydebanker á 30 meter i længden og 5 meter i bredden med ca. 20 meter mellemrum. Gruset lægges du i et lag på ca. 30 cm. På de dybere strækninger mellem og efter grusstrygene vil der blive udlagt store sten enkeltvis eller i mindre bunker, således at større fisk, specielt gydemodne ørreder og måske endda laks, kan finde standpladser og opholdssteder ved gydepladserne.   

                           

Effekt:                 Der vil kunne blive produceret mange fisk på gydebankerne, og de varierede fysiske forhold på strækningen vil gøre at der bliver plads til både yngel og ungfisk. Det forventes at en del af ørrederne vil sprede sig du på de tilgrænsende vandløbsstrækninger.

 

Arbejdsdeling:    Skjern Å Sammenslutningen sørger for at ca. 90 m3 gydegrus og ca. 20 m3 større sten (20-50 cm) transporteres til projektområdet. Ringkøbing-Skjern Kommune stiller med rendegraver til udlægning af gydegrus og sten, Skjern Å Sammenslutningen sørger for at stille med mandskab til videre fordeling af grus og sten i vandløbet.

 

Tidsplan:             Projektet forventes realiseret i efteråret 2007.

 

 

 

 

 

                           

 

Med venlig hilsen

 Kim Iversen

Danmarks Center for Vildlaks

Ånumvej 163

6900 Skjern

Tlf. 97 35 49 28

E-mail: ki@vildlaks.dk