Vedtægter for Egeris Borgerforening

 

 

 

 

 

 

Vedtægter

 

for

 

Egeris Borgerforening

 

 

Stiftet d. 2.11.1949

 

 

 

 

 

 

 

 

Seneste revision er godkendt på generalforsamlingen d. 11.03.09

 

 

§ 1

Foreningens formål er at virke for Egeris opkomst, og ved given lejlighed varetage de deri værende borgeres interesser og krav.

 

§ 2

Adgang til optagelse i Foreningen står åben for enhver bosiddende kvinde eller mand i Egeris og omegn, når begæring derom indgives til formanden og når vedkommende ikke har gjort sig skyldig i nogen i den offentlige mening vanærende handling.

 

§ 3

Ind- og udmeldelse sker til formanden. Formanden sammenkalder til bestyrelsesmøder, når han finder det nødvendigt eller når 2 bestyrelsesmedlemmer finder anledning dertil.

 

§ 4

Kontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling og opkræves i marts måned.

Udtrådte medlemmer har ingen krav på foreningens ejendele eller formue.

 

§ 5

Tombola og udstillinger eller lignende kan afholdes ved bestyrelsens beslutning, muligt overskud deraf tilfalder foreningens kasse. Bestyrelsens er ansvarlig for foreningens midler.

 

§ 6

Den årlige generalforsamling afholdes inden udgangen af maj måned, ekstra generalforsamling afholdes så ofte, som bestyrelsen finder det nødvendigt, eller 7 medlemmer fremsætter skriftlig begæring herom til formanden, forhandlingsemne må anføres.

 

 

 

 

§ 7

Generalforsamlingen har i alle foreningens anliggender den højeste myndighed og hvad der lovligt er vedtaget med stemmeflertal, kan ikke omstødes før næste generalforsamling.

Forslag i foreningsanliggende kan af medlemmerne stilles på generalforsamlingen.

 

§ 8

Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer der vælges ved almindelig stemmeflertal ved skriftlig afstemning på den ordinære generalforsamling. Valget gælder for 2 år. Bestyrelsen afgår skiftevis med 2 og 3 medlemmer, første gang efter lodtrækning. Bestyrelsen vælger selv sin formand og kasserer.

 

§ 9

Regnskabsafslutning pr. 31 marts.

Generalforsamlingen vælger 1 revisor, til hvem bestyrelsen er pligtig til at aflevere regnskabet, mindst en gang årligt.

 

§ 10

Ingen medlemmer kan undslå sig ved at modtage valg første gang og ingen er pligtig til at modtage genvalg før efter 2 års forløb.

 

§ 11

Der anskaffes og føres en forhandlingsprotokol, en medlemsbog og en kassebog. Formanden leder foreningens møder og fører korrespondancen, dog skal andragende eller lignende først være vedtaget ved et bestyrelsesmøde.