Tingstedsmøder

 

Referat fra Tingstedsmødet d. 31/8 2005

Bente indledte med en velkomst til de ca. 25 fremmødte og pointerede inden mødet gik i gang, at de beslutninger, der vedtages på møderne ikke er juridisk bindende, men at Videbæk kommune har tilkendegivet, at man vil se med positive øjne på de beslutninger, der er vedtaget på Tingstedsmøderne.

 

 DAGSORDEN

 

 

 1. 1.   Afklaring af stemmeforhold
 2. 2.   Orientering om byfornyelsesprojekt
 3. 3.   Debat/beslutning om indkomne ønsker fra beboere

 

       -Ønske om grønne fortovsarealer med træer på Kløvervej

 

       -Ønske om yderligere fartbump på Tranemosevej

 

       -Ønske om fartdæmpende foranstaltning på Nr. Viumvej

 

       -Tilplantning af ubebyggede grunde.

 

4.  Orientering/drøftelse af det forhold at legepladsen ikke  overholder gældende regler – lovliggørelse eller nedlæggelse?

 

5.  Eventuelt

 

Ad 1)  BESLUTNING:

 

Alle borgere i byen samt medlemmer af Borgerforeningen uden for byen har stemmeret  -  1 stemme pr husstand.

 

           Det er ikke muligt at afgive ved fuldmagt, kun ved fremmøde kan man bruge sin stemmeret.

 

 

Ad 2)  Bente orienterer om, hvor langt man er fremme med byfornyelsesprojektet omkring Leos garage/gl. Egeris Mølle grund. Leo ejer hal og ”mølle”, kommunen ejer rensningsanlægget og genbrugspladsen. Leo vil godt sælge, der er lavet betinget købsaftale med en pris på 250.000 kr. Der er lavet diverse ansøgninger om tilskud: en ansøgning til Skak Fonden, 2 ansøgninger om Tips- og lottomidler fra Friluftsrådet til færdiggørelse af Tingstedet og til reetablering af rekreativt område samt en ansøgning til kommunen om at medvirke ved byfornyelsesprojektet.

 

               

 

                Der er kommet skriftligt svar fra Skak Fonden med tilsagn om 50.000 kr. på betingelse af at projektet omkring møllen gennemføres.

 

 

 

                Bente og J.C. Holm har været til møde på kommunen ang. ansøgningen om at medvirke ved byfornyelsesprojektet. Ved mødet deltog også repræsentanter fra Indenrigsministeriet, og der er åbnet mulighed for at Indenrigsministeriet kan give tilskud på 100.000 kr. til projektet, hvis kommunen giver et tilsvarende beløb. Sagen er sat i gang og der forventes en endelig beslutning på byrådsmøde i okt. 2005.

 

                BESLUTNING:

 

                Hvis det, for at få projektet gennemført, bliver nødvendigt at sløjfe genbrugspladsen, så giver de fremmødte hermed Borgerforeningens bestyrelse tilladelse til at handle sagen af med kommunen.

 

 

 

   Ad 3)   Mht. grønne fortovsarealer på Kløvervej er der nok ikke enighed på vejen om hvad man ønsker.

 

Mht. beplantning af ubebyggede grunde har vi haft et møde med Kaj Pedersen, Videbæk Planteskole, for at høre hvad han kunne foreslå. Han foreslår, at man enten udlægger grundene i græs med enkelte store træer (3-4 stk. pr. grund), eller at man planter til med fyr/gran. En grund på 1000 m2 vil kræve ca. 400 planter til ca. 4-5 kr./stk. + moms. Han advarer mod at plante til med diverse småbuske, det vil kræve meget arbejde med renholdelse i de første 3-4 år.

 

BESLUTNING:

 

Kjeld og Jørgen fra Kløvervej vil være tovholdere på projektet, vil undersøge om Kløvervejs beboere kan finde frem til en fælles holdning til sagen og melder herefter tilbage til bestyrelsen.

 

 

 

Med hensyn til det ønske der er fremkommet om yderligere fartdæmpende foranstaltninger på Tranemosevej, fremføres det at man har dårlige erfaringer med bump  -  det giver meget larm.

 

BESLUTNING:

 

Dorte og Tonny fra Tranemosevej undersøger, hvilke andre muligheder der er og melder tilbage til bestyrelsen.

 

 

 

Mht. ønske om fartdæmpende foranstaltning på Nr. Viumvej, så har en beboer på vejen været i gang med at samle underskrifter på grund af en oplevelse med flere biler som har kørt med meget høj hastighed gennem byen. Der er afleveret en klageskrivelse til politiet og de har lovet at komme og lavet en fartmåling på et tidspunkt.

 

BESLUTNING:  Alfred, Helle og Peer fra Nr. Viumvej meldt sig til at undersøge, hvilke ønsker/muligheder der er, for at etablere fartdæmpende foranstaltninger og de melder tilbage til bestyrelsen.

 

 

 

Ad 4.)     Else orienterer om at Borgerforeningen har modtaget et brev fra forsikringen om at man ikke længere kan forsikre legepladsen fra 1/10 2005 på de nuværende vilkår. Der har derfor været et tilsyn af legepladsen i uge 27 med deltagelse fra kommunen. Der blev påtalt adskillige fejl og mangler, hvis dette bringes i orden kan kommunen godkende pladsen og dermed vil forsikringen atter tegne forsikring. Der skal herefter være tilsyn på pladsen hver 3. måned for at forsikringen kan opretholdes.

 

Legepladsen bruges meget lidt og der er ingen protester mod at nedlægge alt over 60 cm, således at legepladsen lovliggøres.

 

BESLUTNING:

 

Alle, der kan, mødes på legepladsen lørdag d. 5/9 05 kl. 9, medbring hvad I har af forskellige redskaber.

 

Rune fra Nr. Viumvej tilbyder at komme med lastbil/kran og hjælpe med at fjerne et par telefonpæle, kan blot ikke 5/9 men aftaler med Else, hvornår det er muligt.

 

 

 

Ad 5)      J. C. Holm orienterede om problemer med vedligeholdelse af vandværksgrunden  -  det er misforståelser i aftalen omkring vedligehold, der er årsag til at det ikke har fungeret. Ib Melsen, Videbæk Energiforsyning tager hånd om sagen og sørger for at vandværket overtager vedligeholdelsen fra dags dato.

 

 

 

                Der er atter problemer med hundegøen i byen efter en længere periode med ro på den front. Der opfordres igen til, at man sørger for at ens husdyr ikke generer andre.

 

 

 

                Dorte og Helle tilbyder at sørger for at rengøre grustrekanten ved smedens hus.

 

 

 

Borgerforeningens velkomsthilsen til nye borgere starter pr. 1/9 2005.

 

 

 

Husk svampetur d. 24/9.

 

 

 

Det aftales at referaterne fra Tingstedsmøderne lægges ud på foreningens hjemmeside www.egeris-info.dk

 

 

 

 

Referat fra Tingstedsmøde d. 30. maj 2006

 

Ca. 30 fremmødte

 

Bente Dahl og NCV orienterer om arbejdet med rydning af den nyindkøbte grund, og herefter orientering ved Kurt Graversen, som også forklarer den omdelte tegnings udkast til reetablering/indretning.

 

Byudvalget har holdt møde med Videbæk Kommune repr. ved Erling Damgaard og Kurt Graversen om reetableringen af møllegrunden. Videbæk kommune har vejret over grunden til rensnings­anlæg­get, og ejer desuden området med genbrugsplads og teknikrum/skur, og derfor skal reetableringen koordineres 100 % mellem parterne, så det endelig resultatet bliver godt. 

 

Der er skrevet ansøgning om chikane ( ikke bump !! ) efter at udvalget med Peer, Helle og Alfred har sørget for underskriftindsamling. Videbæk Kommune har i den forbindelse iværksat en trafiktælling/fartmåling i en uge, endelig konklusion foreligger ikke endnu.

Ankefristen på lokalplanen er udløbet, der er kommet 1 klage fra amtet ang. de områder, der er udlagt til storparceller. Behandles i Økonomiudvalget d. 1/8 og i Byrådet d. 8/8.

Grunden besigtiges. Betongulvet fra hallen er ikke fjernet, og det vil koste ca. 10.000 kr. at få det gjort.

 

Følgende ting kan der ikke ændres på :

 • Renseanlægget/dæksler
 • Lagunen
 • Toiletbygningen  (vil blive beklædt med træ)
 • De 2 affaldsbobler skal være placeret tilgængelig for tømning

 

Flg. er til diskussion :

 • Kanalens udformning/oprensning?
 • Bevoksning omkring toiletbygning, hvor meget skal blive?
 • Siv i hele lagunen?
 • Antal p-pladser, placering?
 • Skal betongulvet blive eller fjernes?
 • Overkørslen ved kanalen fjernes?
 • Indretning i øvrigt – hvilke ting/aktiviteter skal der være
 • M.m.

 

De fremmødte giver deres tilslutning til at genbrugspladsen søges nedlagt hurtigst muligt.

 

Hvad skal vi kalde stedet?  Der fremkom flg. forslag:

 • Mølletinget
 • Egetinget
 • Egemøllen – Mølleegen
 • Åparken – Mølleparken
 • Den grønne lagune
 • Den gamle Egeris Møllegrund

 

Følgende forslag til hvad der skal være på pladsen blev fremført:

 • Petanquebane ca. 3 x 9 m
 • Beachvolleybane ca. 10 x 20 m (fra kørevej ned mod lagunen)
 • Parkering på betonpladsen, ca. 10 pladser
 • Basketkurve og plads til skatebording/rulleskøjter på betonpladsen, når den ikke bruges til parkering.
 • Oprensning af kanalen samt fjerne selvsået bevoksning
 • Bålplads i spidsen ud mod engen
 • Opbevaringsplads i kommunens skur til diverse ting
 • Hegn i forbindelse med kommunens bygning, således at dækslerne afskærmes  -  papir og glas affaldsboblerne kan evt. sættes bag ved hegnet, hvis det er muligt.
 • Andehus og ænder i lagunen.
 • Tingsted på gruspladsen hvor genbrugspladsen ligger nu
 • Ny juletræ plantes på området

 

 

 

Til slut rundsendes en kalender, så man kan skrive sig på, hvis man har mulighed for at hjælpe med græsslåning på Tingstedet og flg. har meldt sig:

                Uge 22                    Hans og Bente

                Uge 23                    Benny Truelsen

                Uge 24                    Steffen og Bonnie

                Uge 25 +26             Alfred og Vibeke  

                Uge 27                    NCV

                Uge 28                    Ole og Anette

                Uge 29                    Hanne og Niels

                Uge 30                    Niels Knudsen

                Uge 31 + 32            Allan og Else

                Uge 33                    Peer og Lone

Uge 34                    Bente og Hans

Uge 35                    Else og JC

Uge 36                    Anette og Søren

Uge 37                    PAUSE

Uge 38                    Fie og Bent

 

Tak for godt fremmøde og en hyggelig aften. Alle er fortsat velkomne til at henvende sig til bestyrelsen med flere forslag, ideer, navneforslag mm.

 

Referat ved Anette Strandgård

 

 

Referat fra Tingstedsmøde d. 16/4  2007

 

25-30 fremmødte

 

Bente Dahl byder velkommen og samler op på forskellige løse ender fra generalforsamlingen

 

 • Fartdæmpning ved Møllegrunden – er foreløbig sat i bero af Ringkøbing-Skjern kommune indtil man har dannet sig et samlet overblik over de projekter, der er på bedding i hele kommunen. Herefter vil man lave en prioritering af opgaverne.

 

 • Jævnfør Egeris vejledningen skal der være græsrabat langs Nr. Viumvej, og Ringkøbing-Skjern kommune vil snarest få etableret rabatten ud for Møllegrunden.

 

 • Ang. øget tung trafik gennem byen, så har JCH holdt møde med transportchef på Arla. Man tog henvendelsen meget positivt og vil prøve at tale med deres chauffører og de vognmænd der kører for dem.

 

Herefter opfordrer Bente til at alle, der ønsker information pr. mail afleverer deres e-mail adresser til Bente ( bd@maxit.dk ) eller andre i bestyrelsen.

 

Derefter går man over til græsslåning på Tingstedet. Sidste år blev der rundsendt en kalender, hvor man kunne skrive sig i, hvis man havde muligheder for at hjælpe med græsslåning. Dette fungerede meget fint, og det prøver vi derfor igen. Flg. har meldt sig:

 

                Uge 16    N.C. Vejlgård

                Uge 19    Bente og Hans      

                Uge 21    Niels Knudsen                     

                Uge 22    Per Hansen                           

         Uge 23    Anette og Søren    

                Uge 24    Alfred Christensen                              

                Uge 25

Uge 26    Fie Sønderkjær    

                Uge 27    Alfred Christensen              

                Uge 28    Else og Allan        

                Uge 29    N.C. Vejlgård                       

                Uge 30    Else Holm             

                Uge 31    Fie Sønderkjær    

Uge 32    Alfred Christensen              

                Uge 33    Tonny Kristensen                

Uge 34    Else Holm                             

Uge 36    Henry Lauridsen  

Uge 38    Anette Og Søren

                Uge 40    Bente og Hans

 

Sluttelig går man over til drøftelse af dagens hovedemne nemlig skaterpladsen.

I stikordsform følger her et resume af de indlæg og argumenter, der blev fremført:

 

-       Dejligt at stedet bliver brugt, dejligt med aktivitet i byen

-       Der har været enkelte uheldige episoder, men det er talt igennem og lagt på hylden

-       De unge passer godt på stedet og tager til efterretning, når der bliver påtalt noget

-       Gener for nærmeste nabo i form af projektørlys, musik og ”rampelarm”

-       Er det muligt at lave en eller anden form for støjdæmpning, så generne for naboen mindskes? Hvad med en vold? Kan musikken vendes med højtalerne ud mod åen og evt. ”pakkes ind i” Rockwool bats for at dæmpe støjen?

-       Det er nødvendigt med et regelsæt for brug af pladsen.
Et regelsæt tager noget af ansvaret af de unges skuldre, de kan henvise til, at ”sådan er reglerne”

-       Der udtales fra flere sider bekymring for, om det kan blive et samlingssted for ”uheldige” elementer udefra, et offentligt udendørs værtshus med alt, hvad deraf følger.

 

Der er enighed om, at pladsen skal ryddes hvert år, inden sneen falder, således at stedet kan stå pæn og ryddet vinteren over. På denne måde undgår man også, at ”ejerskabet” over tingene forsvinde og vi risikerer at stå med en masse ting, som ingen vil kendes ved. Det aftales, at pladsen skal være ryddet og lukket til vinter senest 30. november hvert år, og det er brugergruppens ansvar at det bliver gjort.

Der nævnes ligeledes også muligheden (eller risikoen !! ) for, at vi fra Borgerforeningens side vil bede om at få pladsen ryddet i løbet af sommeren, hvis stedet skal bruges til andet formål  -  i år drejer det sig foreløbig om weekenden 22-24/6, hvor Borgerforeningen afholder Skt. Hans og Sommerfest.

I øvrigt må vi hjælpe hinanden med at få tingene til at fungere godt, således at der gerne skulle være plads til alle og vi må løbende tage op, hvis der skulle opstå problemer.  

 

Følgende regelsæt bliver aftalt -  se næste side.

 

Allan Pagaard vil sørge for at regelsættet konverteres til et vejrbestandigt skilt, som vil blive hængt op på pladsen. Han laver ligeledes et skilt med teksten ”Pladsen er lukket i dag”, så er der mulighed for at bruge dette skilt, hvis man i nabolaget planlægger fest el. lign. og gerne vil slippe for ”skaterlarm”

 

Tak for godt fremmøde og en hyggelig aften.

 

 

Referat ved Anette Strandgård

 

 

PLADSEN MÅ BRUGES AF ALLE MEN BRUG STEDET MED OMTANKE, PAS GODT PÅ DET OG PÅ DE TING DU OG ANDRE HAR MEDBRAGT

 

 • RYD OP EFTER DIG SELV

 

 • DER SKAL VÆRE RO PÅ PLADSEN:

 

KL 22 PÅ HVERDAGE – MUSIKKEN SLUKKES KL 21 

KL 24 FREDAG/LØRDAG – MUSIKKEN SLUKKES KL 23

 

 • DET ER IKKE TILLADT AT OPHOLDE SIG PÅ TAGET AF SKURET

 

 • RAMPER OG LIGN. SKAL PLACERES PÅ BETONPLADSEN, GRUSVEJEN SKAL HOLDES FRI

 

 • RAMPERNE ER TIL SKATEBOARDS, RULLESKØJTER OG LIGN. – IKKE TIL MOTORKØRETØJER

 

AL BRUG AF PLADSEN SKER PÅ EGET ANSVAR

 

 

BESLUTTET PÅ TINGSTEDSMØDE APRIL 2007

 

 

Referat fra Tingstedsmøde d. 13/5  2008

 

20-25 fremmødte

 

Bente Dahl byder velkommen og orienterer om status på projekt klimaskærm. Pengene til projektet er nu i hus. Der er sendt 5 ansøgninger og vi har fået positivt svar på 3 af ansøgningerne. Lokale- og Anlægsfonden har bevilget 125.000 kr., fra Friluftsrådet har vi fået 55.000 kr. og LAG har bevilget 110.000 kr. I alt 290.000 kr. Alle 3 bevillinger er betinget af at byggeriet går i gang inden udgangen af indeværende år. Når værdien af sponsorater (Scanflex og Fibo Intercon) samt egenarbejde og egen finansiering lægges til, når vi op på de 380.000 kr. som projektet er budgetteret til at koste.

Siden Generalforsamlingen i marts har Borgerforeningens byggeudvalg (Bente Dahl og Allan Bang) haft kontakt til Grønbjerg Tømrerforretning v. Peter Christensen. Han har givet tilbud på at bygge en rund klimaskærm, diameter ca. 13 m og et areal på ca. 113 m2. Pris ca. 250.000 kr. Der er netop indsendt ansøgning om byggetilladelse til kommunen og så snart tilladelsen foreligger, går byggeriet i gang. (I vores mest positive øjeblikke håber vi på, at projektet kan stå færdig til sommerfesten d. 16/8. Skulle dette slå fejl må vi have teltene op igen en gang). Kopi af tilbud, ansøgning om byggetilladelse og skitsetegning uddeles til de fremmødte.

Mht. den del af egenarbejde, der ligger i projektet (det drejer sig bl.a. om klargøring af grunden, maling/træbehandling og anlæggelse af terrasse) så vil det være Allan Bang, Egeris Møllevej 1, tlf. 97 17 88 90, der styrer dette og har overblik over, hvornår der er brug for hjælp. Alle opfordres til at give en hjælpende hånd til dette og man kan altid henvende sig til enten bestyrelsen eller Allan for yderligere oplysninger.

Det er vores håb, at klimaskærmen vil blive brugt til fest, sammenkomster, fiskeri, rasteplads, som udgangspunkt for ture i naturen enten på gåben eller evt. via kano og meget mere. Hvordan det praktisk skal være med hensyn til udlejning, pris, booking mm. er der endnu ikke taget stilling til. Der opfordres til at alle er med til at starte nye aktiviteter op, gåtur, cykeltur petanque, vikingespil, kroket aften og???  Kun fantasien sætter grænser. P.t. er der gåtur hver mandag kl. 18.30 med start ved Tingstedet – Fie Sønderkjær og Vibeke Lauridsen fra Tranemosevej står for arrangementet. Det er planen, at Tingstedet fysisk forbliver hvor det er indtil videre – det ligger godt, det pynter i byen og grundejeren har ikke umiddelbart planer om at grunden skal bruges til andet formål. Klimaskærmen vil jo blot give os mulighed for at flytte under tag med vores Tingstedsmøder, hvis vejret er dårligt.

 

Udover ”projekt klimaskærm” orienterede Bente kort om, at Egeris Borgerforening sammen med Borgerforeningerne i Troldhede og Fiskbæk har sendt 2 ansøgninger til Ringkøbing-Skjern kommunes projektet ”Det udvidede landsbysamfund”. De 2 projekter drejer sig henholdsvis om ”Oprydning i den gamle boligmasse” og ”Naturformidling evt. med kanoudlejning” Der gives ikke penge men konsulentbistand til at udvikle ideerne og komme videre med planerne. Se mere på www.rksk.dk  Man afventer fortsat svar på disse ansøgninger.

 

Bente har haft kontakt til Videbæk Energiforsyning, da man ikke er kommet i gang med at slå græsset på vandværksgrunden. Dette er forglemmelse fra Energiforsyningens side og vil blive rettet.

 

JC Holm orienterede omkring fibernet via MidtvestBredbånd. Hvis man er interesseret er det vigtigt at vise sin interesse ved at tilmelde sig på www.mvb.dk , her kan også søge yderligere oplysninger og få svar på diverse spørgsmål. Der har i andre byer været afholdt informationsmøde med repræsentant for MidtvestBredbånd, men da vi er et meget lille område og der er ikke umiddelbart den store interesse at spore blandt beboerne sætter vi som forening ikke noget i værk på nuværende tidspunkt.

 

Herefter opfordrer Bente til at alle, der ønsker information pr. mail afleverer deres e-mail adresser til Bente ( bd@maxit.dk ) eller andre i bestyrelsen.

 

Derefter går man over til græsslåning på Tingstedet. Sidste år blev der rundsendt en kalender, hvor man kunne skrive sig i, hvis man havde muligheder for at hjælpe med græsslåning. Dette fungerede meget fint, og det prøver vi derfor igen. Man opfordres til at orientere næste mand på listen om, hvornår man har slået græsset, dette vil lette planlægningen for den enkelte. Flg. har meldt sig:

 

                Uge 18-20 Alfred Christensen                             tlf. 97178068

                Uge 21    Ulrik Conradsen                                  tlf. 97178974      

         Uge 22    N.C. Vejlgård                                       tlf. 97178146        

Uge 23    Peer Hansen                                          tlf. 97178111                                                                                              21844380

    Uge 24    Henry Lauridsen                                  tlf. 50562821         

      Uge 25    Ole Jensen                                             tlf. 97178403

Uge 26    Allan Bang                       tlf. 97178890 

              Uge 27    Peer Hansen      tlf. 97178111                                                                                             21844380

                Uge 28    Allan Bang                                            tlf. 97178890                 Uge 29    Else Holm                                             tlf. 97178181     

    Uge 30    Else Holm                                              tlf. 97178181

                Uge 31    Simon Madsen                                     tlf. 97175158   

            Uge 32    Ole Jensen                                             tlf. 97178403       

  Uge 33    Ulrik Conradsen                                   tlf. 97178974      

   Uge 34    Jacob Nielsen, Nr. Viumvej 60     tlf. 24949680   

      Uge 35    Alfred Christensen                                          tlf. 97178068    

     Uge 36                Anette Og Søren                                   tlf. 97178044

                Uge 38    Bent Sønderkjær                                  tlf. 97178275

                Uge 40    Bente og Hans                                      tlf. 97178246

 Vi kunne godt ønske os at flere havde tid og lyst til at deltage i Tingstedsmøderne – tak til de der mødte op for hyggeligt samvær.

 Referat ved Anette Strandgård

 

Referat fra Tingstedsmøde d. 30/6 2009

 

25-30 fremmødte.

På programmet er Møllehytten – hvad vil vi med den, hvordan ønsker vi den skal bruges  - udlejning, pris, regler, hvem kan leje m.m. Desuden skal resten af græsslåningssæsonen planlægges.

BD lægger ud med at fortælle om det møde der har været afholdt tidligere på dagen med Poul Gregersen fra kommunens afd. for natur og miljø omkring et evt. samarbejde med Ringkøbing-Skjern kommune (RKSK) om drift og vedligehold af hytten, hvis den klassificeret som rasteplads. Hvis vi ønsker at indgå i samarbejde med RKSK vil kommunen sørge for flg.:

 • opstilling og renholdelse af et handicaptoilet ved hytten
 • græsslåning og trimning
 • opstilling af bord/bænk ved grillstederne
 • renovation
 • udsigtstårn i skoven
 • anlæggelse af trampesti i skoven op til tårnet og ud til Vorgod å
 • info tavler
 • tilsyn med hytten
 • hytten vil være offentlig tilgængelig som rasteplads i et ikke nærmere aftalt tidsrum men f. eks. kunne det være dgl. fra kl. 8-15

Borgerforeningen forpligter sig til at stå for ”løbende renholdelse/periodisk tilsyn” langs trampestierne.

Hvis vi ikke ønsker at indgå i dette samarbejde med RKSK får vi ikke ovenstående goder men får til gengæld fuld råderet over hytten.

Ovenstående er Poul Gregersens forslag, han skal efterfølgende have endelig godkendelse af forslaget hos sin forvaltning/chef.

Der er udbredt enighed bland de fremmødte om at man ønsker at samarbejde med RKSK om projektet også selv om vi må afgive lidt af vores selvbestemmelsesret.

Tingstedet når gennem diskussion frem til enighed om flg. beslutning:

 • Møllehytten kan udlejes til borgerforeningens medlemmer for 500 kr. i leje samt 1500 kr. i depositum.
 • Hytten lejes ud til receptioner, familiearrangementer o. lign. Vi ønsker ikke at leje ud til ungdomsfester, skoleafslutninger o. lign.
 • Man skal leje hytten hvis man afholder et arrangement, ”indtager” hytten med borddækning og diverse grej, ønsker adgang til vand og el og vil have sikkerhed for at have stedet for sig selv.
 • Af hensyn til naboerne besluttes det, at hvis der er musik til festen skal den stoppe senest kl. 01.00  

Bestyrelsen bemyndiges til at arbejde videre med samarbejdet med RKSK samt udarbejde ordensregler for brug af hytten – man kan evt. læne sig op ad ”rastepladsregler” hvis sådanne findes.

 

 

 

 

 

Plan for græsslåning på Tingstedet:

Uge 27-31:                Else og JC Holm

Uge 32 + 33:             Henry og Vibeke

Uge 34 + 35:             HC

Uge 36 + 37:             Anette og Ole

Uge 38 + 38:             Majbritt og Tonny

Uge 40 + 41:             Dorte

 

Referat ved Anette Strandgård

Referat fra Tingstedsmøde d. 25/5 2010

 

Mødet ligger i direkte forlængelse af Generalforsamlingen og der er ca. 25 fremmødte.

På programmet er en drøftelse af fartdæmpning på Nr. Viumvej samt information omkring projektet vedr. markedsføring af landsbyerne  -  ”Smag på landsbyen”. Desuden skal resten af græsslåningssæsonen planlægges.

Mht. fartdæmpning så har det i flere år været et ønske fra foreningens side, at der blev etableret en eller anden form for fartdæmpende foranstaltning midt i byen på Nr. Viumvej. Vi har siden 2006 haft en ansøgning til at ligge hos kommunen med tilhørende forslag, tegning og underskrift indsamling fra vejens beboere men har hvert år fået besked om, at der ikke var plads på budgettet men ønsket gik videre til næste års budget. Der har været afholdt møde med civilingeniør Michael Steen Vejrup fra RKSK i marts i år. Han kan godt se problemet, mener den mest optimale løsning vil være hastighedsdæmpning i begge ender af byen samt ud for hytten, evt. kan man til en start nøjes med fartdæmpning ud for hytten og så vurdere om der er behov for yderligere foranstaltninger.

BD har fra flere erhvervsdrivende/chauffører fået at vide at ”skildpaddeskjold” eller rektangulære plader vil være ganske effektive til at dæmpe farten samtidig med at de generer lastbilerne mindst og dermed også forårsager mindre larm og færre rystelser end vanlige vejbump.

Bestyrelsen arbejder sammen med RKSK videre med at finde frem til en løsning.

Det er specielt Arlas mælkebiler der kører gennem byen. Det foreslås fra forsamlingen at man prøver via henvendelse til Arla eller evt. skiltning at lede mælkebilerne uden om byen via Skjernvej/Sønderupvej.  Bestyrelsen vil endnu engang prøve at rette henvendelse til Arla for at få løst problemet.

 

BD/AS orienterer om RKSK’s projekt vedr. markedsføring af landsbyerne ”Smag på landsbyen”. Der udbydes 1 uges ferie i en landsby og Borgerforeningen har meldt ind på at deltage i projektet med mulighed for at overnatte enten i campingvogn eller hus i byen. På ”referatskrivningstidspunktet” er markedsføringsugen afviklet, vi havde besøg af Ragna og Bjarne, som bor i lejlighed i Herning og evt. er interesseret i at rykke teltpælene op og flytte på landet. En spændende uge med arrangement for gæster og byens borgere mandag aften og for gæsterne tirsdag og onsdag aften. Et rigtig inspirerende og spændende bekendtskab med stor interesse og god pressedækning.

 

Plan for græsslåning på Tingstedet:

Uge 22     :                 Fie og Bent

Uge 23     :                 Hanne og Niels

Uge 24     :                 Hans og Bente

Uge 25     :                 Fie og Bent

Uge 26     :                 Hans og Bente

Uge 27 + 28:             Louise og Jacob

Uge 29     :                 Vibeke og Henry

Uge 30     :                 Else og Allan

Uge 31 + 32:             Anette og Ole

Uge 33 + 34:             Majbritt og Tonny

Uge 35     :                 Vibeke og Alfred

Uge 36 + 37:             Anette og Søren

Uge 38     :                 H C Thomsen

Uge 39     :                 H C Thomsen

Uge 40 og resten af sæsonen: Else og JC Holm

 

Referat ved Anette Strandgård

 

Referat fra Tingstedsmøde d. 26/9 2012

 

Ca. 20 fremmødte.

Der er indkaldt til mødet for at få afklaret, hvad vi skal stille op i forhold til Tingstedsstenene. Disse er blevet fjernet i løbet af sommeren, da grunden er blevet solgt.

 Jacob ridser kort op, at man har forsøgt at lægge stenene på betonpladsen, rundt om hytten og på plænen. De kan ikke lægges på grusvej/plads, det er kommunens grund og de skal have adgang til rensningsanlægget. P.t. er stenene i depot hos N C Vejlgaard indtil den videre plan besluttes.

Udpluk fra debatten:

 • Stenene kan lægges i græskanten rundt om hytten eller på græsplænen.
 • En placering i ”lagunen” når rensningsanlægget nedlægges vil være ideelt, tidsperspektivet vil ifølge udmelding fra kommunen være minimum 5 år.
 • Hytten er fin som den står, det vil skæmme den, hvis stenene sættes rundt om hytten.
 • Det er vigtigt at få genplaceret stenene eller nogle af dem, den symbolske værdi er stor.
 • Lave en slags stendysse ved indkørslen, evt. med inskription.
 • Hvis stenene leveres tilbage til lokalhistorisk museum får vi dem ikke tilbage igen, hvis vi senere skulle ændre mening.
 • Stenene er ikke nødvendige længere, Møllehytten fungerer som Tingsted nu.
 • Vi skal ikke lave mere arbejde for os selv end vi har i forvejen, vi risikerer at kommunen ikke vil slå plænen, hvis vi lægger stenene på plænen og dermed gør det mere besværligt med klipningen.

Der stemmes og resultatet bliver at 2 stemmer for at stenene skal forblive og Tingstedet genetableres, 10 stemmer for at stenene leveres tilbage og Møllehytten fungere som Tingsted fremover. Jacob tager kontakt til Lokalhistorisk museum og aftaler det nødvendige.

Anette orienterer kort omkring mulighederne for tilskud fra ”møllepengene” i Troldhede. Iflg. mailkorrespondance med Bertel Jensen ligger Egeris uden for grænsen (4,5 km til nærmeste mølle) og er derfor ikke berettiget til at få af midlerne i den ”Grønne Pulje” (1,5 mio. kr.). Omkring nytår er der uddeling af omkring 150.000 kr., uddelingskriterierne er endnu ikke fastlagt. Til foråret skal der besluttes hensættelser i Troldhede/Nr Vium Energi og Udviklingsfond, beløbets størrelse ikke kendt endnu. Hanne har via jagtforeningen hørt, at mulighederne for tilskud skulle være bedre, hvis flere foreninger går sammen om fælles projekter. Vi afventer yderligere udmelding fra Bertel Jensen.

 

Referat ved Anette Strandgård